คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สนแจ้ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายรังษี ยังพะกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ชดช้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ธีรเสถียรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อัครพงศ์ สุขมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียน กล่ำบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีพงศ์ รัตนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณยศ สงวนสิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ สุนทรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวฤทธิ์ พรมดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสธิตปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียง อิมานิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญมัย แแฉล้มเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน