ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site-Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง) (อ่าน 40) 27 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site-Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 26 พ.ย. 64
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใหำกำลังใจในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (onsite) (อ่าน 28) 23 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ รองผู้อำนายการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 13 พ.ย. 64
ประชุม (อ่าน 44) 12 พ.ย. 64
วันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 (อ่าน 33) 12 พ.ย. 64
มอบของขวัญและให้กำลังใจครูและบุคคลากร (อ่าน 49) 11 พ.ย. 64
ตัวแทนรถบัส - รถตู้ ประชุมเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 68) 11 พ.ย. 64
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่2 (อ่าน 51) 09 พ.ย. 64
ประชุมเรื่องการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการ (อ่าน 37) 09 พ.ย. 64
งานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อ่าน 51) 06 พ.ย. 64
ศึกษาดูงาน โคกหนองนาโมเดล ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม (อ่าน 44) 06 พ.ย. 64