ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัตบรรณเกมส์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 (อ่าน 104) 16 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 221) 22 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค และตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1395) 26 ส.ค. 63
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1656) 30 มิ.ย. 63
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) (อ่าน 935) 26 มิ.ย. 63
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19 (อ่าน 1411) 12 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 12) 22 เม.ย. 63
ส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ (อ่าน 668) 01 เม.ย. 63
ปิดสถานศึกษาและเลื่อนการรับสมัครนักเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 655) 17 มี.ค. 63
แจ้งงดจัดพิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นักเรียน) (อ่าน 634) 06 มี.ค. 63
ปฏิทินแจ้งวันเปลี่ยน แก้ 0 ร มส. (อ่าน 673) 05 มี.ค. 63
ปฏิทินดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 561) 02 มี.ค. 63
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” (อ่าน 758) 28 ก.พ. 63
การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” (อ่าน 920) 11 ก.พ. 63