ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางกนกวรรณ บุญมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิชาพัชร์ คณานนท์ชัยศิริ
ครูผู้ช่วย