นักพัฒนา

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครู ค.ศ.1 (หัวหน้านักพัฒนา)

นายฉลอง กองเป็ง
ช่างไม้ ช.4

นายองอาจ สกุลวงษ์
พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถ)

นายฉัตรชัย ประกอบกิจ
พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถ)

นายวีรพงษ์ ธุถาวร
คนสวน

นายพยง ขันทอง
คนสวน

นางสาวสาหร่าย ทรัพย์อุปถัมภ์
แม่บ้าน

นายคมสัน แสนปราโมทย์
คนสวน

นางสังวาล แสนปราโมทย์
แม่บ้าน

นายสุนันท์ สะกุณี
ยามรักษาการณ์

นายอารีย์ เลาะเมาะ
แม่บ้าน