ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสอางค์ ตั้นไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นายชญาวัฒน์ การสมใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครู คศ.1

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครู คศ.1

นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนิดา รอดเชียง
ครูผู้ช่วย

นางนันต์ทนา วรรณพราหมณ์
ครูผู้ช่วย

นายลือชัย ฉัตรวิริยะโยธิน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ
พนักงานราชการ