กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : sopida.k@bodin4.ac.th

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : benjamas.p@bodin4.ac.th

นางสาวพิมประภา เจริญผล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : pimprapa.j@bodin4.ac.th

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ
อีเมล์ : anuwat.p@bodin4.ac.th

นางสาวกนกทิพย์ ศิริรัตน์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : kanokthip.s@bodin4.ac.th

นายผดุง เจษฎารมย์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : padung.j@bodin4.ac.th