ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมประภา เจริญผล
ครูผู้ช่วย

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวกนกทิพย์ ศิริรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายผดุง เจษฎารมย์
ครูอัตราจ้าง