ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ