ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสอางค์ ตั้นไทย
ครู คศ.3

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นายชญาวัฒน์ การสมใจ
ครู คศ.1

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครู คศ.1

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางนันต์ทนา วรรณพราหมณ์
ครูผู้ช่วย

นายลือชัย ฉัตรวิริยะโยธิน
พนักงานราชการ

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ

นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ
พนักงานราชการ