ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสอางค์ ตั้นไทย
ครู คศ.3

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.1

นายชญาวัฒน์ การสมใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนิดา รอดเชียง
ครูผู้ช่วย

นางนันต์ทนา วรรณพราหมณ์
ครูผู้ช่วย

นายลือชัย ฉัตรวิริยะโยธิน
พนักงานราชการ

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ

นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ
พนักงานราชการ