ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ย. 64 การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 พ.ย. 64 การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
22 ต.ค. 64 การรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่แสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้กับทางโรงเรียนนะคะ
กำหนดการรับวัคซีนของม.ต้น​ คือ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดพละ
19 ต.ค. 64 การรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้กับทางโรงเรียนนะคะ
กำหนดการรับวัคซีนของม.ต้น​ คือ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดพละ
30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
23 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4
22 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1