ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ม.4
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
23 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป)
- สอบคัดเลือก
- เงื่อนไขพิเศษ
ณ ห้องสมุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ งานรับนักเรียน
22 มี.ค. 62 ถึง 23 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
ณ ห้องสมุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ งานรับนักเรียน
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป)
เฉพาะนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ
เวลา  ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(งดรับสมัครในวันที่ 24 มี.ค. 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง)
ณ ห้องนิลุบล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ งานรับนักเรียน
22 มี.ค. 62 ถึง 23 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.4 (ความสามารถพิเศษ)
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ณ ห้องสมุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ งานรับนักเรียน
09 มี.ค. 62 ถึง 09 ก.พ. 62 สอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อาคาร 3 ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ม.1
ห้องสมุด อาคาร 1 งานรับนักเรียน
14 ธ.ค. 61 มหกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ บ.ด.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
31 ส.ค. 61 คอนเสิร์ต "Bodin 4 Yes'Sir Concert #2"
ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา ๔
10 ส.ค. 61 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙