ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
21 ก.พ. 65 ถึง 24 ก.พ. 65 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
12 พ.ย. 64 การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 พ.ย. 64 การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
22 ต.ค. 64 การรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่แสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้กับทางโรงเรียนนะคะ
กำหนดการรับวัคซีนของม.ต้น​ คือ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดพละ
19 ต.ค. 64 การรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้กับทางโรงเรียนนะคะ
กำหนดการรับวัคซีนของม.ต้น​ คือ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดพละ
30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
23 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4
22 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1