ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มิ.ย. 61 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ กองลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 มิ.ย. 61 ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนปีที่ 23
กลุ่มบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติด
งานต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 ค่ายลูกเสือ 6 บดินทร
นมร.บ.ด. เจ้าภาพ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
งานกิจการนักเรียน
10 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย
งานกิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 61 วันสิ่งแวดล้อมโลก
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
03 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น
งานกิจการนักเรียน
31 พ.ค. 61 วันงดสูบบุหรี่โลก
งานกิจการนักเรียน
28 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
21 พ.ค. 61 นักเรียนเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
11 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.5, ม.6

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน
09 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุกนักเรียน งานกิจการนักเรียน