ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน บ.ด.๔ (ไม่ประดับพระเกี้ยว) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุกนักเรียน บ.ด.๔ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบคัดเลือก / เงื่อนไขพิเศษ ม.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียน ม.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบคัดเลือก / เงื่อนไขพิเศษ ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
04 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก / เงื่อนไขพิเศษ ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
28 มี.ค. 61 ประกาศผลคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
28 มี.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านความสามารถพิเศษ ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
27 มี.ค. 61 สอบความสามารถพิเศษ ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม / แต่งกายอื่นตามข้อกำหนดของประเภทการสอบ กลุ่มบริการงานวิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.๔
ประเภท
- สอบคัดเลือก
- เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป)
ประเภท
- สอบคัดเลือก
- ความสามารถพิเศษ
- เงื่อนไขพิเศษ

*หมายเหตุ ความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
18 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียน ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน บ.ด.๔ กลุ่มบริการงานวิชาการ
15 มี.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
15 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริการงานวิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียน ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน ม.๔ (ม.๓ เดิม)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน บ.ด.๔ (ไม่ประดับพระเกี้ยว) กลุ่มบริหารงานวิชาการ