ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 66 ถึง 03 มี.ค. 66 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
06 ก.พ. 66 ถึง 08 ก.พ. 66 ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นักเรียนแผนวิทย์คณิต
27 ม.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญเหตุอัคคีภัยสำหรับนักเรียน
24 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 มหกรรมกีฬาภายใน สัตบรรณเกม ครั้งที่ 24
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
12 ก.ย. 65 ถึง 16 ก.ย. 65 ส่งเล่มนิเทศการสอน
08 ส.ค. 65 ประกวดป้ายนิเทศวันแม่
01 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 นิเทศโดยเพื่อนครูคู่นเิทศและหัวหน้ากลุ่มสาระ ครั้งที่2
18 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11 ก.ค. 65 ประกวดป้ายนิเทศ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
09 ก.ค. 65 อบรมครู DLIT
04 ก.ค. 65 ถึง 08 ก.ค. 65 ส่งรายชื่อนักเรียนขาดเรียน 10%
27 มิ.ย. 65 วันสถาปนาโรงเรียน
27 มิ.ย. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 นิเทศโดยเพื่อนครูและหัวหน้ากลุ่มสาระ ครั้งที่ 1
27 มิ.ย. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 นิเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร(เยี่ยมชั้นเรียน)
24 มิ.ย. 65 วันคล้ายวันอสัญกรรมท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
21 ก.พ. 65 ถึง 24 ก.พ. 65 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
12 พ.ย. 64 การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 พ.ย. 64 การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
22 ต.ค. 64 การรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่แสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้กับทางโรงเรียนนะคะ
กำหนดการรับวัคซีนของม.ต้น​ คือ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดพละ
19 ต.ค. 64 การรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้กับทางโรงเรียนนะคะ
กำหนดการรับวัคซีนของม.ต้น​ คือ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดพละ
30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
23 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4
22 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1