ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมสันต์ ภาคภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาโรจน์ จันทร์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
ครู คศ.2

นายศตวรรษ กล่อมวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวปนัดชนก ปัญญาธร
ครูผู้ช่วย