ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาโรจน์ จันทร์เจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
ครู คศ.2

นายคมสันต์ ภาคภูมิ
ครู คศ.1

นายศตวรรษ กล่อมวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวปนัดชนก ปัญญาธร
ครู คศ.1

นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์หมุน
ครูผู้ช่วย