กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศตวรรษ กล่อมวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : satawat.k@bodin4.ac.th

นายสาโรจน์ จันทร์เจริญ
ครู คศ.2
อีเมล์ : saroj.c@bodin4.ac.th

นายคมสันต์ ภาคภูมิ
ครู คศ.2
อีเมล์ : khomsan.p@bodin4.ac.th

นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์หมุน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : veerasak.r@bodin4.ac.th