คณะผู้บริหาร

นายธงชัย อินทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 02-1367261
อีเมล์ : tongchai.i@bodin4.ac.th

นายอภิญญ์ ภาณุศานต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อีเมล์ : apin.p@bodin4.ac.th

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : siriwat.m@bodin4.ac.th

นายกัลป์ชัชชัย ทฤฆายุ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ : kanchatchai.t@bodin4.ac.th

นางสาวศิรินภา ทองคำแท้
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมล์ : sirinapa.t@bodin4.ac.th