เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวนิภาพร สกุลนี
พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีทวีวัฒน์ ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่โครงการคืนครูให้นักเรียน (งานพัสดุ)

นางสาวชยานัน ศาตสิลป์
เจ้าหน้าที่โครงการคืนครูให้นักเรียน (งานบุคคล)

นางสาวช่อชบา บุญเมือง
พนักงานพัสดุ

นางสาวปริศนา จันบัว
พนักงานธุรการ (งานทะเบียน)

นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม
พนักงานธุรการ (งานนโยบายและแผน)

นางสาธิตา โต๊ะสมัน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางการญ์ดา เทพเทียมทัศ
พนักงานห้องสมุด

นางสาวกัลญา ยะยา
พนักงานธุรการ (งานพยาบาล)

นางสาวชนะจิต เจริญวัย
พนักงานธุรการ (งานวิชาการ)

นางสาววิภาดา คำนุช
พนักงานธุรการ (งานสารบรรณ)