ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน
ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
ตราประจำโรงเรียน พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
ศูนย์รวมจิตใจ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
อักษรย่อโรงเรียน บ.ด.๔
ปรัชญาโรงเรียน ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
ดอกไม้ประจำโรงเรียน นิลุบล
ต้นไม้ประจำโรงเรียน พญาสัตบรรณ
สีประจำโรงเรียน    สีน้ำเงิน
สีประจำคณะ  
– คณะฉัตรบดินทร สีเหลือง
– คณะปิ่นขัตติยะ สีชมพู
– คณะเตชะสิงหราช สีเขียว
– คณะภูวนารถรัตนะ สีแสด
– คณะภัทรพระเกี้ยว สีฟ้า
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชบดินทรสี่
วันประกาศจัดตั้ง ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
วันสำคัญของโรงเรียน วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) วันที่  ๒๔ มิถุนายน ของทุกปี