งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752311
Page Views 1915018
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาดา หวังสมัด
ครู คศ.3

นางสาวสุรีย์ เปลี่ยนเดชา
ครู คศ.2

นางอรณุ ดวงสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.1

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.1

นายสาธิต ถาวรกิจ
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ วงษ์หาจักร์
ครู คศ.1

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียา หวังแจ่ม
ครู คศ.2

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครูผู้ช่วย

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณี
ครูผู้ช่วย