กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารียา หวังแจ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : areeya.w@bodin4.ac.th

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.3
อีเมล์ : yaovadee@bodin4.ac.th

นางธนัญญา กกศรี
ครู คศ.2
อีเมล์ : thananya.a@bodin4.ac.th

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.2
อีเมล์ : pakawan.t@bodin4.ac.th

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.2
อีเมล์ : benjaporn@bodin4.ac.th

นางสาวนภัค วงษ์หาจักร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : naphak.w@bodin4.ac.th

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร
ครู คศ.1
อีเมล์ : sasipim.y@bodin4.ac.th

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครู คศ.1
อีเมล์ : chalermpol.t@bodin4.ac.th

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครู คศ.1
อีเมล์ : narin.s@bodin4.ac.th

นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ำคำ
ครู คศ.1
อีเมล์ : nilawan.n@bodin4.ac.th

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครู คศ.1
อีเมล์ : wattana.m@bodin4.ac.th

นางนันต์ทนา วรรณพรหมณ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : nantana.w@bodin4.ac.th

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : chakkrit.k@bodin4.ac.th

นางสาวนลพรรณ จันบัว
ครู คศ.1
อีเมล์ : nonlapan.j@bodin4.ac.th

นายภูวภัทร อ่ำองอาจ
ครู คศ.1
อีเมล์ : puwapat.a@bodin4.ac.th

นายลือชัย ฉัตร์วิริยะโยธิน
พนักงานราชการ
อีเมล์ : luechai.c@bodin4.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ แก้วพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : amornrat.k@bodin4.ac.th