ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุธาดา หวังสมัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวอารียา หวังแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.2

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.2

นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
ครู คศ.2

นางสาวนภัค วงษ์หาจักร์
ครู คศ.1

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครู คศ.1

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ำคำ
ครู คศ.1

นายชญาวัฒน์ การสมใจ
ครู คศ.1

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครู คศ.1

นางนันต์ทนา วรรณพรหมณ์
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายลือชัย ฉัตร์วิริยะโยธิน
พนักงานราชการ

นางสาวอมรรัตน์ แก้วพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง