ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุธาดา หวังสมัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอารียา หวังแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.2

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.2

นายสาธิต ถาวรกิจ
ครู คศ.2

นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
ครู คศ.1

นางสาวนภัค วงษ์หาจักร์
ครู คศ.1

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร
ครู คศ.1

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ำคำ
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.2

นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
ครู คศ.2

นายชญาวัฒน์ การสมใจ
ครู คศ.1

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครู คศ.1

นางนันต์ทนา วรรณพรหมณ์
ครู คศ.1

นายลือชัย ฉัตร์วิริยะโยธิน
พนักงานราชการ