กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : pakawan.t@bodin4.ac.th

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : yaovadee@bodin4.ac.th

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : benjaporn@bodin4.ac.th

นางสาวนลพรรณ จันบัว
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : nonlapan.j@bodin4.ac.th

นายภูวภัทร อ่ำองอาจ
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : puwapat.a@bodin4.ac.th

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครู คศ.1
อีเมล์ : chalermpol.t@bodin4.ac.th

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครู คศ.1
อีเมล์ : narin.s@bodin4.ac.th

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : chakkrit.k@bodin4.ac.th

นางสาวดุจบงกช แก้วบุตรดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐยา ผลกล่ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวัลย์ รักด้วง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ แซ่ตัง
ครูผู้ช่วย

นายลือชัย ฉัตร์วิริยะโยธิน
พนักงานราชการ

นางสาวอรวรรณ บุญคง
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : aurawan.b@bodin4.ac.th