ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง และปฏิบัติราชการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เทพแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน วรรณวินเวศร์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง เชยอักษร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ และผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสหชัย สาสวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ไชยเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย อินทรพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน