กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : thanyaluck.j@bodin4.ac.th

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.2
อีเมล์ : juthamart.a@bodin4.ac.th

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครู คศ.2
อีเมล์ : pantong.s@bodin4.ac.th

นายสิทธิศักดิ์ จอยพุก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sittisak.c@bodin4.ac.th