ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรินภา ทองคำแท้
ครู คศ.1

นางสาววรัญญู เขียวอยู่
ครู คศ.1

นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง
ครู คศ.1

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครู คศ.1

นางสาวอรินทร เหล่าทอง
ครู คศ.1

นางสาวอรณี เล็นจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต พงษ์สุภา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชุดา ฝากไธสง
ครูผู้ช่วย