ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.2

นางสาววรัญญู เขียวอยู่
ครู คศ.2

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครู คศ.1

นางสาวอรณี เล็นจันทร์
ครู คศ.1

นายธนกฤต พงษ์สุภา
ครู คศ.1

นางสาววิชชุดา ฝากไธสง
ครู คศ.1

นางสุชาดา ฮันนา
ครูผู้ช่วย