กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : daraneerat.y@bodin4.ac.th

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2
อีเมล์ : thanyaluck.j@bodin4.ac.th

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.2
อีเมล์ : juthamart.a@bodin4.ac.th

นางสาววรัญญู เขียวอยู่
ครู คศ.2
อีเมล์ : waranyoo.k@bodin4.ac.th

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครู คศ.1
อีเมล์ : pantong.s@bodin4.ac.th

นางอรณี พงษ์สุภา
ครู คศ.1
อีเมล์ : oranee.l@bodin4.ac.th

นายธนกฤต พงษ์สุภา
ครู คศ.1
อีเมล์ : tanakrit.p@bodin4.ac.th

นางสาววิชชุดา ฝากไธสง
ครู คศ.1
อีเมล์ : wichuda.f@bodin4.ac.th

นางสุชาดา ฮันนา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : suchada.h@bodin4.ac.th