ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมีนา โสวรส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ
ครู คศ.2

นายชัยยศ ยศยอด
ครู คศ.1

นายสิงหราช อาจหาญ
ครู คศ.1

นายปารุสก์ คงแขม
ครู คศ.1

นายพัทธดนธ์ ทักษิณ
พนักงานราชการ