กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางมีนา โสวรส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : meena.s@bodin4.ac.th

นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ
ครู คศ.2
อีเมล์ : therapan.s@bodin4.ac.th

นายชัยยศ ยศยอด
ครู คศ.1
อีเมล์ : chaiyot.y@bodin4.ac.th

นายสิงหราช อาจหาญ
ครู คศ.1
อีเมล์ : singharach@bodin4.ac.th

นายปารุสก์ คงแขม
ครู คศ.1
อีเมล์ : parut.k@bodin4.ac.th

นายพัทธดนธ์ ทักษิณ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : pattadon.t@bodin4.ac.th