ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยศ ยศยอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ
ครู คศ.1

นางมีนา โสวรส
ครูผู้ช่วย

นายสิงหราช อาจหาญ
ครูผู้ช่วย

นายปารุสก์ คงแขม
ครูผู้ช่วย

นายพัทธดนธ์ ทักษิณ
พนักงานราชการ