ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เสนามนตรี
ครู คศ.3

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอารยา มันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุไรยา แอนดริส
ครู คศ.1

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวธัชมนต์ แพรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครู คศ.1

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ใจชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
ครูผู้ช่วย

นางปิยมาภรณ์ เดล บิอักโจ้
ครูผู้ช่วย

นางสาวพริ้มพลอย เกลาชู
ครูผู้ช่วย

Mr.Jaime Ando Baguio
ครูต่างชาติ

Mr.JC Ryan Galindo Sensano
ครูต่างชาติ

Ms.Cherryl Lacap Sensano
ครูต่างชาติ

Miss.Gulayan Asley Jean B
ครูต่างชาติ

Mr.Richard Demape
ครูต่างชาติ