ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เสนามนตรี
ครู คศ.3

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอารยา มันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุไรยา แอนดริส
ครู คศ.1

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวธัชมนต์ แพรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง
ครูผู้ช่วย

นายสุจินดา ปรากฎวงศ์
พนักงานราชการ

Mr.Jaime Ando Baguio
ครูพิเศษ

นางสาวนิสารัตน์ โสภาพ
ครูพิเศษ

นางสาวพัชราภรณ์ ไหว้พรหม
ครูพิเศษ