งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 718328
Page Views 1844135
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เสนามนตรี
ครู คศ.3

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอารยา มันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุไรยา แอนดริส
ครู คศ.1

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวธัชมนต์ แพรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง
ครูผู้ช่วย

นายสุจินดา ปรากฎวงศ์
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามาศ ตรีภพ
ครูพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ พานตะสี
ครูพิเศษ

Mr.Mark Alfie Villadar
ครูพิเศษ

Mr.Jaime Ando Baguio
ครูพิเศษ

Mr.Frank Zahn
ครูพิเศษ

Mr.Leo Robson
ครูพิเศษ