ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวอารยา มันแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครู คศ.1

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ใจชื่น
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
ครู คศ.1

นางปิยมาภรณ์ เดล บิอักโจ้
ครูผู้ช่วย

นางสาวพริ้มพลอย เกลาชู
ครูผู้ช่วย

Ms.Cherryl Lacap Sensano
ครูต่างชาติ

Miss.Gulayan Asley Jean B
ครูต่างชาติ

Mr.Richard Demape
ครูต่างชาติ

นางสาวนริศรา เรืองวัฒนวิศิษฐ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา กาญจนะสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชฏาพร เสามั่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิสรีน รอดสำราญ
ครูอัตราจ้าง