กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pattaraporn.t@bodin4.ac.th

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.2
อีเมล์ : montri.p@bodin4.ac.th

นางอารยา มันแก้ว
ครู คศ.2
อีเมล์ : araya.m@bodin4.ac.th

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : wantida.s@bodin4.ac.th

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครู คศ.1
อีเมล์ : arsupa.y@bodin4.ac.th

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครู คศ.1
อีเมล์ : ladda.r@bodin4.ac.th

นางสาวนฤมล ใจชื่น
ครู คศ.1
อีเมล์ : narumol.j@bodin4.ac.th

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
ครู คศ.1
อีเมล์ : rungrawee.s@bodin4.ac.th

นางสาวกรรณภัค ยุวรรณบูรณ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : piyamaphon.d@bodin4.ac.th

นางสาวพริ้มพลอย เกลาชู
ครู คศ.1
อีเมล์ : primploy.k@bodin4.ac.th

นางสาวสุนันทา กาญจนะสมบัติ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sunanta.k@bodin4.ac.th

นางสาวชฎาพร เสามั่น
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : chadaporn.s@bodin4.ac.th

นางสาวนิสรีน รอดสำราญ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : nisareen.r@bodin4.ac.th

Mrs. Cherryl Lacap Sensano

Mr. Richard Otero Demape

Mrs. Raquel U. Ramo

Mr. Crisleo Jr D. Lechoncito

Mr.Alester Eumer Minomo