ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.2

นางอารยา มันแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครู คศ.1

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ใจชื่น
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
ครู คศ.1

นางสาวกรรณภัค ยุวรรณบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพริ้มพลอย เกลาชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา กาญจนะสมบัติ
ครูผู้ช่วย

Ms.Cherryl Lacap Sensano
ครูต่างชาติ

Miss.Asley Jean Brizuela Gulayan
ครูต่างชาติ

Mr.Richard Demape
ครูต่างชาติ

นางสาวชฎาพร เสามั่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิสรีน รอดสำราญ
ครูอัตราจ้าง

Ms.kristel Almarnez
ครูต่างชาติ

Mrs.Raquel U. Ramo
ครูต่างชาติ