ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทณี ชัยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศ
ครู คศ.1

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครู คศ.1

นางสาวภัชธีญา จันทร
ครู คศ.1

นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายนพพิชญ์ ภมรบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัยลดา ดลพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นายณภัทร นีระมนต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
ครูผู้ช่วย