ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครู คศ.1

นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์
ครู คศ.1

นายนพพิชญ์ ภมรบุตร
ครู คศ.1

นางสาวอัยลดา ดลพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นายณภัทร นีระมนต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายไพฑูรย์ ลือพงศ์ไพจิตร
ครูผู้ช่วย

นายมานพ ม่วงมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาทิตยา คล้ายแจ้ง
ครูผู้ช่วย