กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : nayos.s@bodin4.ac.th

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครู คศ.2
อีเมล์ : butsayakorn.t@bodin4.ac.th

ดร.ขวัญใจ ภานุศรี
ครู คศ.2
อีเมล์ : kwanjai.p@bodin4.ac.th

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครู คศ.1
อีเมล์ : sukanya.t@bodin4.ac.th

นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : romrudee.p@bodin4.ac.th

นายนพพิชญ์ ภมรบุตร
ครู คศ.1
อีเมล์ : noppij.p@bodin4.ac.th

นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล
ครู คศ.1
อีเมล์ : ilada.d@bodin4.ac.th

นายณภัทร นีระมนต์
ครู คศ.1
อีเมล์ : naphat.n@bodin4.ac.th

นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
ครู คศ.1
อีเมล์ : atchara.s@bodin4.ac.th

นายไพฑูรย์ ลือพงศ์ไพจิตร
ครู คศ.1
อีเมล์ : paitool.l@bodin4.ac.th

นายมานพ ม่วงมี
ครู คศ.1
อีเมล์ : manop.mu@bodin4.ac.th

นางสาวอาทิตยา คล้ายแจ้ง
ครู คศ.1
อีเมล์ : athitaya.k@bodin4.ac.th

นายวิชัย เคลือบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : wichai.k@bodin4.ac.th