ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์
ครู คศ.1

นายนพพิชญ์ ภมรบุตร
ครู คศ.1

นางสาวอัยลดา ดลพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นายณภัทร นีระมนต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายไพฑูรย์ ลือพงศ์ไพจิตร
ครูผู้ช่วย

นายมานพ ม่วงมี
ครูผู้ช่วย