ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรังสรรค์ จันทรเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพันธ์ อัตจริต
ครู คศ.3

นางอัมพร สนกนก
ครู คศ.3

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครู คศ.1

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครู คศ.1

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครู คศ.1

นางสาวพิชามญชุ์ สุคนธสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอ้อนจันทร์ ไถวศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่น
ครูผู้ช่วย

นายอานัส ฝะสกุล
ครูผู้ช่วย

นายพลเทพ นวลทอง
ครูผู้ช่วย