กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิรพันธ์ อัตจริต
ครู คศ.3
อีเมล์ : jiraphan.a@bodin4.ac.th

นางอัมพร สนกนก
ครู คศ.3
อีเมล์ : amporn.s@bodin4.ac.th

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1
อีเมล์ : prayat.s@bodin4.ac.th

นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ
ครู คศ.1
อีเมล์ : phangthip.p@bodin4.ac.th

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครู คศ.1
อีเมล์ : wuttichai.t@bodin4.ac.th

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครู คศ.1
อีเมล์ : thapanee.r@bodin4.ac.th

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครู คศ.1
อีเมล์ : prasit.n@bodin4.ac.th

นางสาวพิชามญชุ์ สุคนธสวัสดิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : pichamon.s@bodin4.ac.th

นางสาวอ้อนจันทร์ ไถวศิลป์
ครู คศ.1
อีเมล์ : aonchan.t@bodin4.ac.th

นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง
ครู คศ.1
อีเมล์ : teamkae.p@bodin4.ac.th

นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม
ครู คศ.1
อีเมล์ : wichuta.j@bodin4.ac.th

นายพลเทพ นวลทอง
ครู คศ.1
อีเมล์ : phontep.n@bodin4.ac.th

นายอานัส ฝะสกุล
ครู คศ.1 (ช่วยราชการ)
อีเมล์ : arnat.f@bodin4.ac.th

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : varaporn.u@bodin4.ac.th

นางสาวรัตนากาญน์ ทองชู
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : rattanakan.t@bodin4.ac.th

นางสาวอัญชลี เจริญธรรม
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : anchalee.c@bodin4.ac.th