ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพันธ์ อัตจริต
ครู คศ.3

นางอัมพร สนกนก
ครู คศ.3

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครู คศ.1

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครู คศ.1

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครู คศ.1

นางสาวพิชามญชุ์ สุคนธสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวอ้อนจันทร์ ไถวศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง
ครู คศ.1

นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่น
ครู คศ.1

นายพลเทพ นวลทอง
ครู คศ.1

นายอานัส ฝะสกุล
ครู คศ.1 (ช่วยราชการ)

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนากาญน์ ทองชู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัญชลี เจริญธรรม
ครูอัตราจ้าง