สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
พระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ
 

พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทั้งนี้เพราะพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือจุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้งพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีความหมายว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ ให้อัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นตราประจำโรงเรียน โดยในสัญลักษณ์พระเกี้ยวได้ปักอักษรย่อ “บ.ด.๔” บริเวณหมอนรองพระเกี้ยวไว้ด้วย