เอกสารงานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกกิจกรรมประชุมผู้ปกครองออนไลน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.94 KB
หน้าปกรายการการเยี่ยมบ้าน
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
แบบบันทึกโฮมรูมออนไลน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.64 KB
ตัวอย่างแบบบันทึกโฮมรูมออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.05 KB
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (รูปเล่ม)
รายงานสรุปกิจกรรมโฮมรูม ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB
รายงานการบันทึกข้อมูลหน้าที่เวรประจำวันของครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
สรุปรายงานการบันทึกข้อมูลการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนมรา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.46 MB
สรุปรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
สรุปข้อมูลการประเมินผลกิจกรรมห้องเรียนสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
สรุปคะแนนห้องเรียนสะอาด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
สรุปสถิติการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวณคณะสี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 865.93 KB
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนของครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.59 MB