ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานแผนงาน
แผนปฏิบัติราชการ 2564
ดาวน์โหลดโครงการ/กิจกรรม 2564
https://drive.google.com/drive/folders/10Tk3sQsivFIhujd8q9B5sh-QETu-sjq3?usp=sharing
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.46 KB
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.46 KB
เอกสาร แบบฟอร์ม กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.75 KB
แบบฟอร์ม OBECQA ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 4 งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.02 KB