ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานแผนงาน
ตัวอย่างการสรุปโครงการ-PDCA (update 5 ต.ค. 2560)

           1. แบบรายงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

           2. PDCA - สัปดาห์วิทยาศาสตร์2560

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.37 KB
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติการ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.47 KB
template powerpoint
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.48 KB
คู่มือการประเมินคุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469 KB
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
รายงานการประเมินตนเองของครู2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.77 KB
คะแนน O-NET
        - ผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557
        - ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
        - ผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
        - ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
ตัวอย่าง ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.18 KB
แบบฟอร์ม ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.81 KB
การกำหนดค่าเป้าหมาย 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.63 KB
ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน-ตัวอย่าง 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.85 KB
ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน-แบบฟอร์ม 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.14 KB
แบบติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
แบบติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามประเด็นพิจารณา-แบบฟอร์ม 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.99 KB
ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน-ตัวอย่าง 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.59 KB
สรุปผลการประเมินเป็นระดับชั้นตามประเด็นพิจารณา-แบบฟอร์ม 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.81 KB
รายงานการประเมินตนเองของครู 2-2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.68 KB
นผ.1-11-ใหม่-ปรับกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา-2562-New
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.56 KB
รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.62 KB
แบบฟอร์ม OBECQA ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 4 งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.02 KB
เอกสาร แบบฟอร์ม กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.75 KB
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.88 KB