ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานวิชาการ
แบบฟอร์มสรุปผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Update 1/2562
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Update 1/2562
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลเปรียบเทียบค่าเป้าหมายหลังสอน Update 1/2562
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
โครงสร้างรายวิชา (Course syllabus) Update 2/2562
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
ผลสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 2561
รายชื่อ ครูผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารการดำเนินงาน PLC ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

     1. คู่มือสำหรับครู "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC)" <<< pdf. , doc. >>>

2. สมุดบันทึก LOG BOOK ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) <<< ดาวน์โหลด >>>

แบบปกบันทึกการขาดเรียน

          แบบปกเอกสารบันทึกการขาดเรียน << PowerPoint ,  jpg , psd >>

ตัวอย่าง Best Practice ครูต้นแบบ : ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

          1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
          2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
          5. กลุ่มสาระการเรียนรู้้สุขศึกษาและพลศึกษา
          6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          9. กลุ่มงานแนะแนว