ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานวิชาการ
เอกสารงานหลักสูตร
smiley  เอกสารงานหลักสูตร 
เอกสาร PLC
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.68 KB
แบบบันทึกหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB
บัตรข้อสอบ Item Card
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.38 KB
หนังสือนับเวลาเรียน - กิจกรรม "สัตบรรณเกม ครั้งที่ 21"
Template powerpoint (การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.69 MB
Flowchart 1/2562
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ Flowchart udpate 1/2561 ลงวันที่ 6 เมษายน 2562
เอกสารการดำเนินงาน PLC ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

     1. คู่มือสำหรับครู "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC)" <<< pdf. , doc. >>>

2. สมุดบันทึก LOG BOOK ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) <<< ดาวน์โหลด >>>