เอกสารงานวิชาการ
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2564 (เอกสารไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.8 KB
ใบแลกเปลี่ยนคาบสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.97 KB
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2564 (เอกสารไฟล์ PDF)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.21 KB
ปฏิทินวิชาการ 2/2564

        mail <<ปฏิทินวิชาการ 2/2564>>

เกณฑ์การประเมิน ด้านการจัดการเรียนการสอน (45 คะแนน)

        mail <<  เกณฑ์การประเมิน  >>

รายงานการจัดป้ายนิเทศประจำเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
        >>ธันวาคม<<    >>กุมภาพันธ์<<    >>มีนาคม<<  

0. ตัวอย่างคำสั่งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ

        mail <<  ฟอร์มคำสั่งคณะอนุกรรมการ ,  ตัวอย่าง  >>

1. บันทึกข้อความส่งงาน (แยกกลุ่มสาระฯ) [อัพเดท 30 มี.ค. 64]

        mail <<  PDF  ,   .DOC  >>

2. Course Syllabus (โครงสร้างรายวิชา) [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]

        mail <<  ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา ,  ตัวอย่าง  >>

        mail <<  ฟอร์ม Online - On site ,  ตัวอย่าง Online-On site ตัวอย่าง Google Classroom  >>

3. แผนการจัดการเรียนรู้ [อัพเดท 17 มิ.ย. 63]

        mail <<  แบบบันทึกการส่งแผน ,  ตัวอย่าง ,  แบบบันทึกการส่งบันทึกหลังสอน  >>

        mail <<  ปก  ,  คำนำสารบัญ  ,  หน่วยการเรียนรู้  ,  แผนการเรียนรู้  >>

4. ภาระงาน [อัพเดท 17 ธ.ค. 63]

        mail <<  แบบฟอร์มสรุปภาระงาน   >>

        mail <<  ภาระงาน ม.1 ,  ภาระงาน ม.2 ,  ภาระงาน ม.3  >>

        mail <<  ภาระงาน ม.4 ,  ภาระงาน ม.5 ,  ภาระงาน ม.6  >>

5. ค่าเป้าหมายรายวิชาและเปรียบเทียบ [อัพเดท 1 ธ.ค. 63]

        mail <<  กำหนดค่าเป้าหมาย  ,  เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย  >>

6. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล [อัพเดท 00]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

7. วิเคราะห์ข้อสอบ [อัพเดท 00 มิ.ย. 63]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

8. PLC [อัพเดท 30 ก.ค. 63]

       mail  ฟอร์ม PLC ,   ตัวอย่าง PLC

       mail  ฟอร์มหน้าปก ,   ตัวอย่างหน้าปก

       mail  (ตัวอย่าง)บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม PLC

9. Best Practice ครูต้นแบบ : ปีการศึกษา 2562

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

10.แบบปกบันทึกการขาดเรียน

      mail << PowerPoint ,  jpg , psd >>

11.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

        mail <<  ฟอร์มแบบรายงาน(การสอนออนไลน์พร้อมตัวอย่างการกรอก)

12. เอกสารประชาสัมพันธ์วิชาการ

      mail  <<  คลิกดูเอกสาร

13. บันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์ 1/2564

         mail <<ไฟล์บันทึกข้อความ>>