ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานวิชาการ
0. ตัวอย่างคำสั่งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ

        mail <<  ฟอร์มคำสั่งคณะอนุกรรมการ ,  ตัวอย่าง  >>

งานแหล่งเรียนรู้ [อัพเดท 24 ก.ย. 63]

        mail <<  .DOC  ,   .ตัวอย่าง  >>

1. บันทึกข้อความสรุปการส่งงาน (แยกกลุ่มสาระฯ) [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]

        mail <<  PDF  ,   .DOC  >>

2. Course Syllabus (โครงสร้างรายวิชา) [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]

        mail <<  โครงสร้างรายวิชา ,  ตัวอย่าง  >>

        mail <<  ฟอร์ม Online - On site ,  ตัวอย่าง Online-On site ตัวอย่าง Google Classroom  >>

3. แผนการจัดการเรียนรู้ [อัพเดท 17 มิ.ย. 63]

        mail <<  แบบบันทึกการส่งแผน ,  ตัวอย่าง ,  แบบบันทึกการส่งบันทึกหลังสอน  >>

        mail <<  ปก  ,  คำนำสารบัญ  ,  หน่วยการเรียนรู้  ,  แผนการเรียนรู้  >>

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน [อัพเดท 22 มิ.ย. 63]

        mail <<  ภาระงาน ม.1 ,  ภาระงาน ม.2 ,  ภาระงาน ม.3  >>

        mail << ภาระงาน ม.4 ,  ภาระงาน ม.5 ,  ภาระงาน ม.6 ,  แบบฟอร์มสรุปภาระงาน  >>

5. ค่าเป้าหมายรายวิชาและเปรียบเทียบ [อัพเดท 15 มิ.ย. 63]

        mail <<  กำหนดค่าเป้าหมาย  ,  เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย  >>

6. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล [อัพเดท 00 มิ.ย. 63]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

7. วิเคราะห์ข้อสอบ [อัพเดท 00 มิ.ย. 63]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

8. PLC [อัพเดท 30 ก.ค. 63]

       mail  ฟอร์ม PLC ,   ตัวอย่าง PLC

       mail  ฟอร์มหน้าปก ,   ตัวอย่างหน้าปก

9. Best Practice ครูต้นแบบ : ปีการศึกษา 2562

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

แบบปกบันทึกการขาดเรียน

      mail << PowerPoint ,  jpg , psd >>