ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด DIGITAL LIBRARY
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๓
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :