ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๓
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :