ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท่นประดิษฐานพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๙
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :