ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๗
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :