ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๗
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร ๒ เป็นอาคารถาวรหลังที่ ๓ ของโรงเรียน เริ่มก่อสร้างในปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีทั้งหมด ๔ ชั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องเรียนและห้องบริหารอื่น ๆ