ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๘
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนเรียนหลังที่ ๒ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นอาคารเรียน ๕ ชั้นและเป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องสมุด ห้องเรียนและห้องบริหารงานอื่น ๆ โดยก่อสร้างเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๔๐