ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ม.4 (ของ ม.3 เดิม)
อ้างอิงที่ ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติม)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทคัดเลือกจาก ม.๓ เดิม (เพิ่มเติม)

          อ้างอิงจากประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีการแก้ไขจำนวนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากเดิม ทำให้มีนักเรียนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง
          แต่เนื่องจากความล่าช้าด้านเอกสารที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถประกาศตามกำหนดได้ทัน ทางโรงเรียนจึงจะมีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๓ เดิม) เพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 3868 ครั้ง