ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน
อ้างอิงที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๒๐/๑๖๑
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เรื่อง แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

          โรงเรียนขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในช่วงระหว่างปิดเรียนของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 วัน เดือน ปี  เรื่อง  ระดับชั้น
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ม.๑-ม.๖
๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนเรียนเพิ่มเติมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ม.๑-ม.๖
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ม.๑-ม.๖
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ และลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ม.๑-ม.๖
๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนเรียนเพิ่มเติมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ม.๑-ม.๖
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ (เฉพาะ ม.๓ และ ม.๖) ม.๓, ม.๖
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ (เฉพาะ ม.๓ และ ม.๖) ม.๓, ม.๖
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ม.๓, ม.๖
๕ เมษายน ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๓ รับ ปพ.๑ ม.๓
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๖ รับ ปพ.๑ ม.๖
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.๒, ม.๓ ม.๒, ม.๓
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.๕, ม.๖ ม.๕, ม.๖
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ม.๑-ม.๖

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายประทีป ไชยเมือง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 3084 ครั้ง