ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและครู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและครู

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ    :   การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

รางวัล      :   เหรียญทอง

นักเรียน    :   1. นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม

                     2. นางสาวประกายวรรณ  นุชเปล่ง

                     3. นางสาววีรภัทรา  ดอนเตาเหล็ก

ครู          :      1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค

                      2. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ    :   การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รางวัล      :   เหรียญเงิน

นักเรียน    :   1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเพียร

                     2. เด็กหญิงชนิสรา  แสงมิ

                     3. เด็กหญิงวิลาสินี  อุมากร

ครู          :      1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค

                      2. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายการ    :   การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
รางวัล      :   เหรียญทอง
นักเรียน    :   1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รุ่งเรือง
                 2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
ครู          :   1. นางสาววันธิดา  สีหะวงศ์
                 2. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายการ    :   การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
รางวัล      :   เหรียญทอง
นักเรียน    :   นางสาวปณิดา  บุตรดี
ครู          :   นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 1048 ครั้ง