ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษาได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อ ณ มจพ.
          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา ปวช. ปี ๓  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน ๖ คน แผนกช่างยนต์ จำนวน ๓ คน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต รายละเอียดดังนี้
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล  จำนวน ๒ คน
     ๑) นายศุภมนัส   พิกุลทอง  ม.๖/๓    แผนกช่างกลโรงงาน 

     ๒) นายดนุพล   ภูทอดทอง  ม.๖/๓    แผนกช่างกลโรงงาน 
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  จำนวน  ๒ คน

     ๑) นายณวพงษ์   เลิศสมจิตร ม.๖/๓  แผนกช่างกลโรงงาน 
     ๒) นายชลสิทธิ์   ใจสบาย     ม.๖/๓  แผนกช่างกลโรงงาน 
๓.   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  จำนวน ๑ คน

     ๑) นายสิริเสรษฐ์   เมธีปัญญากุล  ม.๖/๓  แผนกช่างกลโรงงาน 
๔.   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ  จำนวน ๓ คน
     ๑) นายพนากรณ์   ทรัพย์เจริญ  ม.๖/๓  แผนกช่างยนต์ 
     ๒) นายสุทธินันท์   สงวนแวว    ม.๖/๓  แผนกช่างยนต์
     ๓) นายศุภโชค   รอดสกุล        ม.๖/๓  แผนกช่างกลโรงงาน 
๕.  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์   จำนวน ๑ คน

     ๑) นายวรัญชิต   ศรัทธาธรรม   ม.๖/๓  แผนกช่างยนต์ 
๖.  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  แขนงวิชาโทรคมนาคม  จำนวน ๑ คน

     ๑) นายสุวิจักขณ์   คล้ายรุ่ง     ม.๖/๓   แผนกอิเล็กทรอนิกส์
  
ข้อมูลโดย : นางสาวธัญญาลักษณ์  จันทร์กระจ่าง ครูผู้ประสานงานทวิศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1451 ครั้ง