ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document กิจกรรมการประเมินความโปร่งใสด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามนโยบายโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมส่งเสริมบริษัทสร้างการดี ตามนโยบายโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB