ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Template 61
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 108
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 104
เอกสารงานแผนงาน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77.03 KB 91
แบบรายงานผลการไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 169
เอกสารงานบุคคล
บัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน ต่อ รุ่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 32
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 4
สัญญาการยืมเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 3
แบบรายงานผลโครงการดำเนินงานนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 13
แบบกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.83 KB 7
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 6
เอกสารแนบท้ายการสัญญายืมเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.24 KB 4
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 6
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.21 KB 5
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 33
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 480 KB 152
หัวหข้อแบบประเมินสมรรถนะประจำสายงาน ใช้ประกอบ(ID plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 62
สรุปความต้องการการพัฒนา ตามสมรรถนะประจำสายงาน (ID Plan) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.86 KB 70
วันลา 1 ต.ค.60 ถึง 9 มี.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 51
คู่มือคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 69
บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.78 KB 39
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 72
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 295
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 37.46 KB 117
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 117
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 130
บันทึกขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 213
รายงานเมื่อกลับจากไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 149
บันทึก ขออนุญาตลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 176