ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน ต่อ รุ่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 1058
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 1889
สัญญาการยืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 313
แบบรายงานผลโครงการดำเนินงานนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 581
แบบกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.83 KB 293
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ(คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 329
เอกสารแนบท้ายการสัญญายืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.24 KB 309
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 334
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.21 KB 302
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 2561 (คูปองครู 10000) ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 628
Template 382
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 390
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 362
เอกสารงานแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียน โครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.76 KB 170
เอกสารงานบุคคล
ขอ ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.14 KB 261
ลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 225
วันลาเทอม1/2561 เมษายน ถึง กันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 245
รายงานกานส่งงานสำนักงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 442
ตัวอย่าง รูปเล่มเอกสาร SAR 1/2561 448
ปก-รายงานการปฏิบัติงาน Logbook 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 74.45 KB 342
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 718
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 29.61 KB 604
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 618
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่งครู 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 332
รายงานผลการไปอบรม/สัมมนา/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 37.32 KB 420
เอกสาร Logbook 422
ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.12 KB 282
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 480 KB 1249
หัวหข้อแบบประเมินสมรรถนะประจำสายงาน ใช้ประกอบ(ID plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 495
สรุปความต้องการการพัฒนา ตามสมรรถนะประจำสายงาน (ID Plan) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.86 KB 422
วันลา 1 ต.ค.60 ถึง 9 มี.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 382
คู่มือคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 446
บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.78 KB 328
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 346
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 1558
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 391
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 412
เอกสารงานอบรมคูปองครู 10,000 บาท
เอกสารล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10,000 บาท (คูปองครู) RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.02 KB 343