ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 59
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 54
Template 10
เอกสารงานแผนงาน
แบบรายงานผลการไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 113
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77.03 KB 39
เอกสารงานบุคคล
บันทึก ขออนุญาตลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 120
รายงานเมื่อกลับจากไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 103
บันทึกขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 149
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 88
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 73
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 37.46 KB 66
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 74
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 27