ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน ต่อ รุ่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 581
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 1214
สัญญาการยืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 96
แบบรายงานผลโครงการดำเนินงานนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 205
แบบกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.83 KB 75
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ(คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 96
เอกสารแนบท้ายการสัญญายืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.24 KB 97
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 91
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.21 KB 83
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 2561 (คูปองครู 10000) ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 195
Template 133
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 180
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 155
เอกสารงานแผนงาน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77.03 KB 162
เอกสารงานบุคคล
รายงานกานส่งงานสำนักงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 109
ตัวอย่าง รูปเล่มเอกสาร SAR 1/2561 74
ปก-รายงานการปฏิบัติงาน Logbook 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 74.45 KB 58
ขอไปราชการ (ของโรงเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.35 KB 41
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 107
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 29.61 KB 130
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 173
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่งครู 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 74
รายงานผลการไปอบรม/สัมมนา/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 37.21 KB 127
เอกสาร Logbook 142
ขออนุญาตลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.97 KB 58
ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.12 KB 57
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 480 KB 454
หัวหข้อแบบประเมินสมรรถนะประจำสายงาน ใช้ประกอบ(ID plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 151
สรุปความต้องการการพัฒนา ตามสมรรถนะประจำสายงาน (ID Plan) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.86 KB 156
วันลา 1 ต.ค.60 ถึง 9 มี.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 126
คู่มือคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 171
บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.78 KB 100
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 136
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 893
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 172
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 191
เอกสารงานอบรมคูปองครู 10,000 บาท
เอกสารล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10,000 บาท (คูปองครู) RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.02 KB 118