ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน ต่อ รุ่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 195761
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 196523
สัญญาการยืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 194904
แบบรายงานผลโครงการดำเนินงานนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 195186
แบบกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.83 KB 194887
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ(คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 194922
เอกสารแนบท้ายการสัญญายืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.24 KB 194901
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 194966
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.21 KB 194898
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 2561 (คูปองครู 10000) ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 195219
Template 194975
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 194982
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 194955
เอกสารงานบุคคล
ขอ ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.14 KB 194869
ลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 194841
วันลาเทอม1/2561 เมษายน ถึง กันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 194862
รายงานกานส่งงานสำนักงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 195037
ตัวอย่าง รูปเล่มเอกสาร SAR 1/2561 195043
ปก-รายงานการปฏิบัติงาน Logbook 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 74.45 KB 194938
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 195317
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 29.61 KB 195205
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 195220
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่งครู 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 194932
รายงานผลการไปอบรม/สัมมนา/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 37.32 KB 195019
เอกสาร Logbook 195018
ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.12 KB 194886
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 480 KB 196069
หัวหข้อแบบประเมินสมรรถนะประจำสายงาน ใช้ประกอบ(ID plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 195100
สรุปความต้องการการพัฒนา ตามสมรรถนะประจำสายงาน (ID Plan) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.86 KB 195019
วันลา 1 ต.ค.60 ถึง 9 มี.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 194984
คู่มือคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 195147
บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.78 KB 194933
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 194942
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 196179
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 194983
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 195008
เอกสารงานอบรมคูปองครู 10,000 บาท
เอกสารล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10,000 บาท (คูปองครู) RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.02 KB 194936