ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน ต่อ รุ่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 821
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 1641
สัญญาการยืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 141
แบบรายงานผลโครงการดำเนินงานนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 387
แบบกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.83 KB 120
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ(คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 151
เอกสารแนบท้ายการสัญญายืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.24 KB 132
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 160
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.21 KB 130
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 2561 (คูปองครู 10000) ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 453
Template 210
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 220
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 192
เอกสารงานแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียน โครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.76 KB 0
เอกสารงานบุคคล
ขอ ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.14 KB 76
ลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 23
วันลาเทอม1/2561 เมษายน ถึง กันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 70
รายงานกานส่งงานสำนักงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 267
ตัวอย่าง รูปเล่มเอกสาร SAR 1/2561 277
ปก-รายงานการปฏิบัติงาน Logbook 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 74.45 KB 173
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 510
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 29.61 KB 425
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 410
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่งครู 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 156
รายงานผลการไปอบรม/สัมมนา/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 37.32 KB 241
เอกสาร Logbook 248
ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.12 KB 106
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 480 KB 933
หัวหข้อแบบประเมินสมรรถนะประจำสายงาน ใช้ประกอบ(ID plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 319
สรุปความต้องการการพัฒนา ตามสมรรถนะประจำสายงาน (ID Plan) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.86 KB 250
วันลา 1 ต.ค.60 ถึง 9 มี.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 196
คู่มือคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 271
บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.78 KB 148
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 175
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 1337
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 222
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 240
เอกสารงานอบรมคูปองครู 10,000 บาท
เอกสารล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10,000 บาท (คูปองครู) RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.02 KB 169