แจ้งกำหนดการต่าง ๆ
กำหนดการรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดการรับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น