ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานสารสนเทศ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
สามารถบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ ได้ที่
>>> https://drive.google.com/open?id=1FnlXzRTKlKxvhH6jBDy7EVHPzxIsVcDD
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.12 KB
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561
สามารถบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ ได้ที่ 
>>> https://drive.google.com/open?id=1bgMlj9J29BcW32Kba-6TJcSsjApgS30J
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.12 KB
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา 2561
สามารถบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ ได้ที่
>>> https://drive.google.com/open?id=1aH8ZHaNTnWHWea-sdma7LOP9k7B50HFN
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.66 KB
แบบรายงานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.06 KB
แบบรายงานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.12 KB
แบบรายงานสารสนเทศ กลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.09 KB
แบบรายงานสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.17 KB
แบบรายงานสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.5 KB
ดาวน์โหลดแม่แบบปกรายงานผลโครงการ 2561
>>> https://drive.google.com/open?id=1UP6i9XCK4v7KJjInyPWn7VtJtpHDDo0m