เอกสารงานวิชาการ
เอกสารงานหลักสูตร
smiley  เอกสารงานหลักสูตร 
เอกสาร PLC
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.68 KB
1.แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
2.แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
3.คำอธิบายรายวิชา (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
4.โครงสร้างรายวิชา (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.5 KB
5.ภาระงาน ชิ้นงาน (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
6.แนวทางการประเมินผล (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
7.แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126 KB
8.แบบประเมินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81 KB
แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95 KB
แบบบันทึกหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB