ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานวิชาการ
Flowchart 1/2562
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ Flowchart udpate 1/2561 ลงวันที่ 6 เมษายน 2562
เอกสารการดำเนินงาน PLC ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

     1. คู่มือสำหรับครู "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC)" <<< pdf. , doc. >>>

2. สมุดบันทึก LOG BOOK ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) <<< ดาวน์โหลด >>>

แบบปกบันทึกการขาดเรียน

          แบบปกเอกสารบันทึกการขาดเรียน << PowerPoint ,  jpg , psd >>