ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา / พันธกิจ / เป้าหมาย
ปรัชญาโรงเรียน
     "ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้"
พันธกิจ
 1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เอคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจดพเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
 4.  ส่งเสริมให้ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 6.  ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 7.  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 8.  พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
 9.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
 1.  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เพื่อคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
 2.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานากล
 3.  ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
 4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 5.  ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 6.  ครูมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 7.  มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 8.  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
 9.  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ