ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นสถานศึกษาแห่งความพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน
ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้