ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้งและการพัฒนาโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งและการพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 
          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๙๔ คน ครู ๕ คน มีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอีกหน้าที่หนึ่ง และนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่บริการ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยใช้อาคาร “เรือนน้ำใจไมตรี” ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และชมรมผู้ปกครองและครูบริจาคเงินสร้าง ครั้นเมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น (อาคาร ๑) สร้างเสร็จในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๐ จึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มาเรียนด้วย ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับความอนุเคราะห์ให้เรียนต่อที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 
          ปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
          ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมนิลุบล หอประชุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๒) และได้รับอนุเคราะห์จากพลเอกวิโรจน์ และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท สนับสนุนการจัดสร้างสนามกอล์ฟ ในโรงเรียน ทำให้เปิดสอนรายวิชากอล์ฟ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับการสนับสนุนจากคุณบุญเลิศ ชดช้อย บริจาคเงินปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นห้องสีบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
          ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างศาลาไทยกลางน้ำ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
          ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พัฒนาพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ๒ เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและใช้เป็นห้องประชุม รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ติดทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย แปลงสาธิตจำนวน ๙ ไร่ เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา แปลงพืชผักสวนครัว
          ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา ๔ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องเรียนการงานอาชีพ พร้อมทั้งจัดสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๓) และบูรณะองค์พระพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรพร้อมจัดสร้างแท่นประดิษฐานแห่งใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายจำลอง เชยอักษร  อดีตผู้บริหารโรงเรียน นายประทีป ไชยเมือง ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน พร้อมทั้งทายาทสกุลสิงหเสนี คณะครูเก่าครูปัจจุบัน นักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา โดยใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

 
          นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น สมาพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อ และจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาด้านการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 
ปูชนียบุคคลผู้มีอุปการคุณ


ปูชนียบุคคลผู้มีอุปการคุณ
 
          ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน
          พลเอกวิโรจน์ – คุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นผู้ประสานงานก่อตั้งโดยขอบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ และร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูสร้างอาคารเรียน “เรือนน้ำใจไมตรี” เป็นอาคารเรียนหลังแรก จัดสร้างสนามกอล์ฟภายในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและทุนการศึกษา ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนปัจจุบัน

          ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน
          คุณสุรศักดิ์ และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ให้สร้างโรงเรียนและให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

          ผู้อุปการคุณ
          คุณบุญเลิศ ชดช้อย ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียน บริจาคเงินสร้างห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูคนแรกของโรงเรียน