ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน 10 ไร่เศษ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นที่จัดการเรียนสอนในระยะเริ่มแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 194 คน ครู 5 คน มีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร มีนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน

27 มิถุนายน พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ อย่างเป็นทางการ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 รวม 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 388 คน ครู 12 คน แต่ยังคงใช้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และในปีดังกล่าวโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสนามบริเวณรั้วและสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 418 คน ครู 23 คน โดยเปิดรับนักเรียนในพื้นที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรุ่นแรก โดยใช้เรือนน้ำใจไมตรี ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และชมรมผู้ปกครองและครู บริจาคเงินสร้างให้เป็นสถานที่เรียน และเมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น สร้างแล้วเสร็จ จึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังคงเรียนต่อที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จนสำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2543 จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 401 คน ครู 17 คน ในปีดังกล่าวโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 6 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2543 มีการสร้างอนุเสวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และสร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท

ปัจจุบันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน